THAI STYLE ชุดข้าวเหนียวหมู 
รายการข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวหมูกระเทียม ข้าวเหนียวไก่กระเทียม ข้าวเหนียวหมูฝอย ข้าวเหนียวหมูหวาน

ชุด ๑ ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่ + 

น้ำเปล่า / น้ำส้ม / น้ำเก็กฮวย / น้ำอัญชัญ

30.-
ชุด ๒ ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่ + น้ำผลไม้ Tipco kids หรือ Unif 35.-
ชุด ๓

ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่+  เบเกอร์รี่หรือขนมไทย

45.-
ชุด ๔

ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่+  เบเกอร์รี่ 2 ชิ้น + น้ำส้ม

99.-

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* ชุดข้าวเหนียว ชุด 1-2 สั่งขั้นต่ำ 100 ชุด /ชุดที่ 3-4 สั่งขั้นต่ำ 50 ชุด
* เวลาส่งฟรีต้ังแต่ 8:30-18:00 น.

*น้ำเก็กฮวย/อัญชัญ ควรรับประทานทันทีเมื่อได้รับสินค้า